Error message

  • Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in _menu_load_objects() (line 569 of /customers/8/5/5/controlathome.be/httpd.www/includes/menu.inc).
  • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; views_display has a deprecated constructor in require_once() (line 3139 of /customers/8/5/5/controlathome.be/httpd.www/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; views_many_to_one_helper has a deprecated constructor in require_once() (line 113 of /customers/8/5/5/controlathome.be/httpd.www/sites/all/modules/ctools/ctools.module).

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemeen
Behouden andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen de partijen geregeld door deze algemene verkoopsvoorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen, en die prevaleren op de gebeurlijke eigen aankoopvoorwaarden van de klant. Het niet toepassen door de verkoper van één of meerdere bepalingen van huidige algemene voorwaarden mag niet door de koper als een verzaking van deze voorwaarden geïnterpreteerd worden.

Bestellingen
In geval van annulatie van een bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd t.b.v. 15% van de waarde van de bestelling onverminderd de mogelijkheid voor de verkoper om tot gedwongen afname van het bestelde over te gaan. Betaalde voorschotten worden nooit terugbetaald bij de annulatie van een bestelling door de klant. Bij het bestellen van een nieuwe computer zal CTRL @ Home steeds een toestel bestellen in het Nederlands met een azerty toetsenbord. Indien de klant de taal of het toetsenbord anders wil moet hij dit voor de bestelling melden.

Betaling
Alle facturen en rekeningen zijn contant betaalbaar op het adres vermeld op de factuur, tenzij anders bedongen wordt in tussen partijen bindende stukken of een vervaldatum vermeld werd op de factuur. Ingeval van wanbetaling op de vervaldag is de koper, zonder ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan 15% van het verschuldigde bedrag. De schadevergoeding bedraagt steeds minimum 125 euro. Bovendien zal bij verzuim van contante betaling of bij niet-betaling op de voorziene vervaldag, zonder enige ingebrekestelling van rechtswege op het factuurbedrag een conventionele intrest verschuldigd zijn van 5% per begonnen maand, dit ongeacht de toepassing van de wet op regeling van betalingsachterstand. Alle kosten die voor het incasso van niet betaalde facturen vereist zijn zullen ten laste vallen van de klant. De niet-betaling (op de vervaldag) van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen, facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Cheques en wissels gelden slechts als betaling na hun inlossing. Eventuele kosten ervan vallen ten laste van de koper of de opdrachtgever. Het trekken en/of aanvaarden van wissels op andere verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de algemene voorwaarden. De kosten bij acceptatie van wissels vallen ten laste van de koper of opdrachtgever. Bij niet-betaling behoudt de verkoper zich het recht voor om een verdere levering stop te zetten en tegelijkertijd het recht om elke lopende overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. Indien geen vervaldatum vermeld is, dan is de vervaldag 7 dagen na de factuurdatum. Bij het versturen van aanmaningen heeft CTRL @ Home het recht om een administratieve meerkost aan te rekenen van 4 euro per genormaliseerde brief, en 10 euro per aangetekende brief.

Leveringen
De leveringstermijnen worden alleen als aanwijzing opgegeven, zonder formele resultaatsverbintenis en worden door de verkoper voor zoveel als mogelijk nagekomen. Leveringstermijnen zijn dus nooit bindend. Vertragingen wettigen geenszins het afzeggen van de bestelling, het verbreken van de koop, een vermindering van de prijs of een eis tot schadeloosstelling van welke aard ook. Alleen geleverde goederen in originele verpakking en staat komen in aanmerking voor terugname. CTRL @ Home heeft nooit de verplichting om een verkocht product terug te nemen. Alle geleverde goederen blijven, in afwijking van artikel 1583 B.W. in hun totaliteit eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de hoofdsom, kosten en intresten. Ingeval van bedrijfsstoringen, stakingen, overmacht, toeval en/of overheidsmaatregelen, is de verkoper ontslagen van de verplichting tot levering en/of uitvoering. Bedrijfsstoringen omvatten tevens het in gebreke blijven van de verkoper, om welke reden dan ook. De verkoper heeft dan de keuze tussen verbreking van rechtswege van de overeenkomst zonder schadevergoeding, en anderzijds de verlenging van de termijnen van de levering en/of uitvoering met een duur gelijk aan deze der onderbreking. De verbreking of verlenging van de termijn zal van de zijde van de verkoper kunnen betekend worden door een eenvoudig bericht per fax, brief of e-mail. Onmiddellijk, bij de levering dient de koper na te gaan of de geleverde hoeveelheid overeen komt met de aangekochte hoeveelheid. Bij de levering van een nieuwe computer zal CTRL @ Home de computer steeds configureren in het Nederlands. Indien de klant zijn computer graag in een andere beschikbare taal wenst, moet hij dit melden voor de levering van de nieuwe computer.

Vervoer
Het vervoer of de verzending van de goederen via om het even welk vervoermiddel wordt gedaan op risico van de klant, zelfs wanneer dit franco gebeurd.

Klachten
Klachten met betrekking tot gedane diensten en/of geleverde goederen dienen ons gemeld te worden binnen de 8 dagen na de interventie en/of levering. Na deze periode gaat CTRL @ Home ervan uit dat de herstelling en/of levering correct is uitgevoerd.

Verblijf
Alle goederen binnengebracht ter herstelling of upgrading, verblijven in de bedrijfsruimten van de verkoper/hersteller op risico van de klant. Indien bestellingen en/of herstellingen niet afgehaald worden binnen een termijn van 3 maanden volgend op de verwittiging van klaarlegging, worden deze automatisch de eigendom van CTRL @ Home. Indien u in dit geval de bestelling en/of herstelling toch nog wenst en deze is nog voor handen, kan een administratieve kost aangerekend worden van 50 euro.

Prijzen
De prijs aangeduid is deze geldend op de dag van het afsluiten van de bestelling. Indien tussen de datum van bestelling en datum van levering een prijsverhoging mocht optreden ingevolge koerswijzigingen of een wijziging in eender welke belasting of taks op het koopwaar, zal deze door de verkoper steeds mogen doorgerekend worden, zonder het recht voor de koper om daarvoor de ontbinding te vragen. Een andere prijsverhoging, onafhankelijk de wil van de verkoper kan steeds worden doorgerekend, met het recht nochtans voor de koper om zo de verhoging meer dan 5% exclusief btw bedraagt, ten laatste op de leveringsdatum van de koop af te zien. De door de verkoper verstrekte prijzen gelden ten indicatieve titel en worden verstrekt onder voorbehoud van foutieve opgave, prijsstijgingen en zolang de voorraad strekt.

Herstellingen
De klant/koper verklaart dat hij voor het verlies of verloren gaan van data, gegevens en/of software nooit de firma CTRL @ Home of één van diens personen of medewerkers, aansprakelijk zal stellen, ook al kan hij aantonen dat de firma CTRL @ Home of een van diens medewerkers hiervoor verantwoordelijk is, De klant/koper verklaart hierbij ook op de hoogte gebracht te zijn dat hij zelf verantwoordelijk is voor het nemen van back-ups/reserve kopijen, ook verklaart de klant/koper dat de term 'formatteren' hem bekend is en weet dat dit betekent dat het desbetreffende media (zoals bijv. een harde schijf) volledig zal gewist worden. Het verlies of verloren gaan van data en/of software kan dus nooit als argument/reden gebruikt worden voor het niet betalen van een factuur. Indien ondanks de uiterste zorg van CTRL @ Home een of meerdere onderdelen het begeven, kan CTRL @ Home hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Als er onverwacht extra kosten opduiken tijdens het herstelproces, brengen wij u hiervan op de hoogte. Alle herinstallaties van computers gebeuren in het Nederlands. Indien de klant zijn computer graag in een andere taal wenst moet hij dit voor de herinstallatie melden. De klant kan in dat geval gevraagd worden om zelf de cd's of dvd's in die taal te overhandigen aan CTRL @ Home.

Stuurprogramma's
Bij teruglevering van de herstelde/geüpgrade goederen is het niet juist functioneren van niet nieuw aangekochte apparaten door het ontbreken van een juiste stuurprogramma het de taak en verantwoordelijkheid is van de koper/klant om het correcte stuurprogramma aan de firma CTRL @ Home of een van zijn medewerkers te bezorgen. Ook verklaart de klant gecontroleerd te hebben dat bij aanschaf van nieuwe goederen alle stuurprogramma's meegeleverd zijn. Bij de aanschaf van een nieuwe computer of andere hardware is de klant verantwoordelijk voor het nagaan of de oude bestaande hardware compatibel is met de nieuwe computer of andere hardware. Bij het niet functioneren van oude bestaande hardware op nieuwe hardware of op een nieuwe pc kan de klant de geleverde pc niet weigeren tijdens of na de levering of op het moment dat de niet-compatibiliteit wordt vastgesteld.

Afspraken
Indien vastgesteld word dat een klant niet thuis is op het moment van de afspraak of als de klant de afspraak afzegt als de technieker reeds onderweg is naar de klant, zal een transportvergoeding verschuldigd zijn van € 18. Indien de technieker van CTRL @ Home door om het even welke reden niet op tijd op de afspraak kan zijn, dan kan de klant daar geen schadevergoeding voor vragen. De klant heeft dan wel het recht om de afspraak kosteloos af te zeggen en eventueel een nieuwe afspraak te maken.

Licenties
Wanneer een pc of upgrade aangekocht wordt door de klant, verklaart de klant expliciet dat hij in het bezit is van de hiervoor geldende en originele licentie. De klant verklaart dat alle licenties die aan CTRL @ Home meegegeven worden om software te installeren op een pc geldig en origineel zijn. Als blijkt dat de licentie niet geldig is zal de klant hier steeds verantwoordelijk voor zijn. Bij het vaststellen van een niet-geldige licentie voor, tijdens of na de herstelling zal de herstelling onmiddellijk stop gezet worden waarbij de pc teruggeleverd wordt aan de klant in de staat hij zich op dat moment bevind.

Betwisting en recht
In geval van betwisting is uitsluitend de rechtbank van Kortrijk bevoegd. Uitsluitend het Belgisch recht is op onze contracten van toepassing.

Overeenkomsten
De verkoper behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ingeval van faillissement, concordaat, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan juridische toestand van de koper.

Tweedehands verkopen
Op goederen die tweedehands verkocht worden wordt geen garantie gegeven. Het goed wordt ook nooit teruggenomen. Indien een defect wordt geconstateerd binnen de 2 weken na aankoop dat niet te wijten is aan nalatenschap van de klant, dan kan de klant het goed kosteloos omruilen met een gelijkaardig en evenwaardig goed indien beschikbaar. Indien er in dit geval geen goed beschikbaar is ter omruiling kan er een nieuw product besteld worden met de extra kosten ten laste van de klant.

Garantie
Behoudens afwijkende garantiebepalingen van de fabrikant, geldt een algemene garantietermijn van 2 jaar voor alle particulieren. Uitzonderingen hierop zijn professionele klanten en verslijtbare onderdelen (zoals batterijen, voedingen, inkt-cartridges, ...) . Indien onder garantie een defect bemerkt wordt aan 1 of meerdere onderdelen, dient de klant deze onderdelen binnen te brengen samen met de verkoopbon of factuur. In de regel wordt een defect product in garantie door de klant bij CTRL @ Home op de maatschappelijke zetel binnen gebracht. Bij het ophalen van een goed in garantie ter herstelling is een transportvergoeding verschuldigd door de klant aan CTRL @ Home. CTRL @ Home kan nooit verplicht worden om een product in garantie op te halen. In alle gevallen behoud CTRL @ Home het recht voor de onderdelen eerst te testen alvorens deze om te ruilen. In uitzonderlijke situaties, spreekt CTRL @ Home zich niet onmiddellijk uit over het al dan niet onder garantie zijn van defecte producten en laten wij onze leverancier hierover beslissen. Garantie beperkt zich steeds tot het normaal gebruik van de onderdelen en vervalt bij fysieke schade of slechte omgang. Ook bij het terugsturen van een defect product al dan niet onder garantie is de klant verantwoordelijk voor zijn gegevens op dat product. CTRL @ Home kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor dataverlies van een product onder garantie. De klant wordt met deze medegedeeld dat sommige fabrikanten zonder voorafgaandelijke berichtgeving de gegevensdragers wissen.

Vind me op...

Vind CTRL @ Home op TwitterVind CTRL @ Home op FacebookVind CTRL @ Home op LinkedInCTRL @ Home RSS feed